POLITYKA PRYWATNOŚCI WEB-STYLE.COM.PL

W niniejszym dokumencie, znajdziesz informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o Twoich prawach z tym związanych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Znajdziesz tu również informacje czym są i jak działają pliki cookies (tzw.ciasteczka) Więcej

ADMINISTRATOR  DANYCH  OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Grzegorz Sochan Web Style
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP: 921-177-30-57

z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. +48 665 103 402, e-mail: kontakt@web-style.com.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłączenie w celu:

– udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość i przesłania oferty w celu ew. nawiązania współpracy,
– dochodzenia swoich praw lub obrony przed ew. roszczeniami, 
– prowadzenia anonimowych analiz statystycznych.   

     W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi:

  • 6 ust.1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),
  • 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

      Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym naszą działalność biznesową np. w zakresie IT, tzw. Procesorom danych.

    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

    Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz załatwienia sprawy jak również wykazania, że wykonaliśmy swoje obowiązki prawidłowo. Czas ten odpowiada długości trwania korespondencji między nami.

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z wszelkimi pytaniami dot. przetwarzania jej danych osobowych do Administratora oraz uzyskać kopię tych danych. W przypadku, gdy dane te okażą się nieaktualne, osoba której one dotyczą może zwrócić się z wnioskiem o aktualizację;

jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane.

jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać te dane i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny czy są one prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;

w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją należy nas o tym poinformować pisząc na adres Administratora).

 (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dla Ciebie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam kontakt w sprawie z którą się do nas zwracasz. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.